មហាសេដ្ឋី Bill Gate ផ្ដល់ អាហារូបករណ៍៩៥កន្លែងដល់និស្សិតកម្ពុជា និងនិស្សិតបរទេស

10:15 | 10/06/2019 Print
ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានបង្ហាញនូវព័ត៌មានអាហារូបករណ៍មហាសេដ្ឋីពិភពលោក របស់អាមេរិក គឺ លោក Bill Gate ចំនួន៩៥កន្លែងដល់និស្សិតកម្ពុជា និងនិស្សិតបរទេស។


អាហារូបករណ៍ Bill Gate ចំនួន៩៥កន្លែងនេះ គឺសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ចក្រភពអង់គ្លេស ដោយការផុតកំណត់ ទទួលពាក្យនៅថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ http://www.gatescambridge.org

(ប្រភព៖ Fresh News)

(ប្រភព៖ Fresh News)

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម