ជាងពាក់កណ្តាលនៃសហគ្រាសជប៉ុននៅវៀតណាមចង់ពង្រីក

15:11 | 21/01/2022 Print
ព័ត៌មានខាងលើត្រូវបានប្រកាសដោយអង្គការជំរុញពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់ជប៉ុន (JETRO) នៅក្នុងរបាយការណ៍អង្កេតស្ថានភាពវិនិយោគ។
សហគ្រាសជប៉ុនយកចិត្តទុកដាក់ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះបរិយាកាសវិនិយោគនៅវៀតណាម សហគ្រាសជប៉ុនយកចិត្តទុកដាក់ និងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះបរិយាកាសវិនិយោគនៅវៀតណាម
សហគ្រាសជប៉ុនចង់ពង្រីកផលិតកម្មនៅប្រទេសវៀតណាម សហគ្រាសជប៉ុនចង់ពង្រីកផលិតកម្មនៅប្រទេសវៀតណាម

របាយការណ៍ស្ទង់មតិពីសហគ្រាសជប៉ុនចំនួន ៤,៦០០ ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទីផ្សារបរទេសជិត ២០ ដែលក្នុងនោះមានសហគ្រាសចំនួន ៧០០ នៅវៀតណាម។ ការស្ទង់មតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី ២៥ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ស្របពេលដែលវៀតណាមបានអនុវត្តវិធានការរក្សាគម្លាតសង្គមយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។

ជាងពាក់កណ្តាលនៃសហគ្រាសជប៉ុននៅវៀតណាមចង់ពង្រីក
សហគ្រាសជប៉ុនជាង ៥៥% នៃសហគ្រាសចំនួន ៧០០ ចង់ពង្រីកផលិតកម្ម និងសកម្មភាពអាជីវកម្ម នៅវៀតណាមក្នុងរយៈពេល ១ ទៅ ២ ឆ្នាំខាងមុខ (រូបថតឧទាហរណ៍៖ baodautu.vn)

យោងតាមលទ្ធផលស្ទង់មតិ សហគ្រាសជប៉ុនជាង ៥៥% នៃសហគ្រាសចំនួន ៧០០ ចង់ពង្រីកផលិតកម្ម និងសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅវៀតណាមក្នុងរយៈពេល ១ ទៅ ២ ឆ្នាំខាងមុខ។ សហគ្រាសជាង ៤២.៥% នៃចំនួនសហគ្រាសគ្រោងនឹងបន្តនៅទំហំបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេ។

ទីផ្សារប្រើប្រាស់ពោរពេញទៅដោយយថាទស្សន៍នៅវៀតណាម រួមជាមួយការរំពឹងទុកនៃការកើនឡើងសកម្មភាពនាំចេញនាពេលខាងមុខ គឺជាហេតុផលចម្បងសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តពង្រីកការវិនិយោគ៕

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម