អភិរក្ស “លំហវប្បធម៌គងឃ្មោះនៅតំបន់ Tay Nguyen”

10:24 | 02/08/2021 Print
ដោយមានគងឃ្មោះ​ជាង ៥,០០០ ឈុតត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងសហគមន៍ដែលស្មើនឹងពាក់កណ្តាលនៃចំនួន​គងឃ្មោះនៅតំបន់ Tay Nguyen ទាំងមូល​នោះ ខេត្ត Gia Lai ជាខេត្តមួយដែលបានអភិរក្ស និងលើកតម្កើងគុណតម្លៃនៃ “លំហវប្បធម៌គងឃ្មោះនៅតំបន់ Tay Nguyen” ។
ខេត្ត Gia Lai - ជាចំណុចដ៏ភ្លឺស្វាងមួយក្នុងការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិគំរូថ្មីនៅតំបន់ Tay Nguyen ខេត្ត Gia Lai - ជាចំណុចដ៏ភ្លឺស្វាងមួយក្នុងការចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិគំរូថ្មីនៅតំបន់ Tay Nguyen
អភិរក្សនិងលើកកម្ពស់តម្លៃនៃលំហវប្បធម៌គងឃ្មោះ Tay Nguyen អភិរក្សនិងលើកកម្ពស់តម្លៃនៃលំហវប្បធម៌គងឃ្មោះ Tay Nguyen

សកម្មភាពអភិរក្សក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លង​មក​នេះត្រូវបានលើកកម្ពស់ដូចជា៖ ការបង្រៀនការវាយគងឃ្មោះនៅក្នុងសហគមន៍ និងសាលារៀន; ពិធីបុណ្យគងឃ្មោះប្រចាំឆ្នាំនៅតាម​មូលដ្ឋាន; ការស្តារពិធីបុណ្យនានា​របស់ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្ត​; ការភ្ជាប់គងឃ្មោះទៅនឹងការអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍សហគមន៍...ដូច្នេះហើយបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រជាជននៅតំបន់ Tay Nguyen ត្រូវបានថែរក្សា និងអភិរក្សជានិច្ច​។

អភិរក្ស “លំហវប្បធម៌គងឃ្មោះនៅតំបន់ Tay Nguyen”
សាលាជនជាតិអន្តេវាសិកទាំងអស់​បាន​ដាក់ការ​វាយគង​ឃ្មោះចូល​ក្នុងកម្មវិធីបង្រៀន
អភិរក្ស “លំហវប្បធម៌គងឃ្មោះនៅតំបន់ Tay Nguyen”
គងឃ្មោះត្រូវបានបង្រៀនដោយសិប្បករនៅក្នុងសហគមន៍
អភិរក្ស “លំហវប្បធម៌គងឃ្មោះនៅតំបន់ Tay Nguyen”
ពិធីបុណ្យចាក់ក្របី
អភិរក្ស “លំហវប្បធម៌គងឃ្មោះនៅតំបន់ Tay Nguyen”
ពិធីបុណ្យអំណរស្រូវថ្មីរបស់ជនជាតិ Gia Rai
អភិរក្ស “លំហវប្បធម៌គងឃ្មោះនៅតំបន់ Tay Nguyen”
ពិធីបុណ្យតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុង Pleiku (ខេត្តGia Lai)

ឌីណា

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម