ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានត្រូវតែបម្រើដល់ភារកិច្ចការពារប្រទេសជាតិ

18:02 | 13/05/2021 Print
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីកំណត់ទិសដៅមតិសាធារណៈ រុញថយក្រោយព័ត៌មានដែលបង្កអន្តរាយដល់វប្បធម៌ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវិជ្ជមាននិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនអំពីព័ត៌មានមិនពិត។
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Pham Minh Chinh អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការងាររៀបចំការបោះឆ្នោត លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Pham Minh Chinh អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការងាររៀបចំការបោះឆ្នោត
នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម លោក Pham Minh Chinh អញ្ជើញជួបសវនាការជាមួយព្រះមហាក្សត្រប្រ៊ុយណេ Haji Hassanal Bolkiah នាយករដ្ឋមន្រ្តីវៀតណាម លោក Pham Minh Chinh អញ្ជើញជួបសវនាការជាមួយព្រះមហាក្សត្រប្រ៊ុយណេ Haji Hassanal Bolkiah
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Pham Minh Chinh អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយក្រសួងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Pham Minh Chinh អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយក្រសួងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយ។

នាយករដ្ឋមន្រ្តី លោកPham Minh Chinh ទើបបានចុះហត្ថលេខាលើសារាចរណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងការកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ សកម្ម ភាពរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងសកម្មភាពសារព័ត៌មាន ដើម្បីបំពេញភារកិច្ចការពារមាតុភូមិ។ តាមនោះ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានស្នើឱ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មាននានា សម្របខ្លួនយ៉ាងសកម្មទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថ្មីៗ ធ្វើពិពិធកម្មវិធីសាស្រ្តនិងខ្លឹមសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយ ធានានូវការបម្រើប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងកិច្ចការការពារមាតុភូមិនិងលើកកម្ពស់ឋានៈអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសជាតិ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានយ៉ាងសកម្ម ដើម្បីកំណត់ទិសដៅ មតិសាធារណៈ រុញថយក្រោយព័ត៌មានដែលបង្កអន្តរាយដល់វប្បធម៌ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានវិជ្ជមាននិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនអំពីព័ត៌មានមិនពិត។ លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តីបានណែនាំដល់ក្រសួងស្ថាប័នទាំងអស់ សកម្មក្នុងការរកឃើញ ប្រយុទ្ធនិងរាំងស្កាត់ព័ត៌មានអាក្រក់ ដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជន៕

យោងតាមវិឡុសំលេងវៀតណាម

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម