ការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៥ ត្រូវបានរៀបចំតាមរយៈវិធីជាច្រើន

11:05 | 10/05/2021 Print
តាមរយៈវិធីជាច្រើន ដូចជា ប៉ាណូឃោសនា រថយន្តឃោសនាចល័ត ពិព័រណ៌ឃោសនា ជាដើម ការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៥ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្ដិ ២០២១ - ២០២៦ ត្រូវបានអនុវត្តដោយអាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់។
គុណភាពជីវិតនិងគម្រោងនូវអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ចសង្គមគឺជាបញ្ហារបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh   យកចិត្តទុកដាក់ គុណភាពជីវិតនិងគម្រោងនូវអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសអភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ចសង្គមគឺជាបញ្ហារបស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh យកចិត្តទុកដាក់
សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគំរូប្រឆាំងនឹង Covid-19 របស់វៀតណាម សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគំរូប្រឆាំងនឹង Covid-19 របស់វៀតណាម

លោក Luong Duc Thang អនុប្រធាននៃនាយកដ្ឋានវប្បធម៌មូលដ្ឋាន (ក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍វៀតណាម) បានឲ្យដឹងថា នាយកដ្ឋានបានផ្ញើប៉ាណូឃោសនាគំរូចំនួន៦៣ ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសពីការប្រឡងយោសនាអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៥ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្ដិ ២០២១ - ២០២៦ ដល់ខេត្ត ក្រុងចំនួន៦៣។

យោងតាមតំណាងមន្ទីរវប្បធម៌និងកីឡាក្រុងហាណូយ បានឲ្យដឹងថា ការបោះឆ្នោតសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៥ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្ដិ ២០២១ - ២០២៦ គឺជាចលនានយោបាយសំខាន់ និងជាសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូល។ ដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ វិថីនានានៅទីក្រុងហាណូយត្រូវបានតុបតែងពោរពេញទៅដោយផ្ទាំងប៉ាណូឃោសនា ទង់ ផ្ទាំងបដា ដើម្បីការបោះឆ្នោតទទួលលទ្ធផលល្អ និងក្លាយជាថ្ងៃបុណ្យរបស់ប្រជាជនទាំង មូល ៕

ការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៥ ត្រូវបានរៀបចំតាមរយៈវិធីជាច្រើន
ផ្ទាំងប៉ាណូឃោសនារបស់សិល្បករ Luu Ngoc Phan ទីក្រុងហាណូយ បានឈ្នះរង្វាន់ទីមួយ ក្នុងការប្រឡងយោសនាអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៥ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្ដិ ២០២១ - ២០២៦
ការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៥ ត្រូវបានរៀបចំតាមរយៈវិធីជាច្រើន
ផ្ទាំងប៉ាណូឃោសនាធំត្រូវបានគេដាក់នៅតាមដងផ្លូវ Nghi Tam ខ័ណ្ឌ Tay Ho ទីក្រុងហាណូយ
ការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៥ ត្រូវបានរៀបចំតាមរយៈវិធីជាច្រើន
និងនៅតាមផ្លូវ O Cho Dua ខ័ណ្ឌ Dong Da ទីក្រុងហាណូយ
ការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៥ ត្រូវបានរៀបចំតាមរយៈវិធីជាច្រើន
ផ្ទាំងប៉ាណូនិងពាក្យស្លោតយោសនាត្រូវបានគេដាក់នៅខ័ណ្ឌ Hai Ba Trung ទីក្រុងហាណូយ
ការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៥ ត្រូវបានរៀបចំតាមរយៈវិធីជាច្រើន
សង្កាត់ Chuong Duong ខ័ណ្ឌ Hoan Kiem ទីក្រុងហាណូយត្រូវបានសម្អាតនិងព្យួរទង់
ការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៥ ត្រូវបានរៀបចំតាមរយៈវិធីជាច្រើន
ផ្ទាំងប៉ាណូឃោសនាស្វាគមន៍ការបោះឆ្នោតនៅផ្លូវ Phan Chu Trinh ទីក្រុងហាណូយ
ការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៥ ត្រូវបានរៀបចំតាមរយៈវិធីជាច្រើន
ពិព័រណ៌រូបភាពឃោសនាទទួលរង្វាន់ក្នុងការប្រឡងរូបភាពឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង Hai Duong ភាគខាងជើងវៀតណាម (នាថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១)
ការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៥ ត្រូវបានរៀបចំតាមរយៈវិធីជាច្រើន
រថយន្តឃោសនាចល័តនៅទីក្រុង Dong Xoai ខេត្ត Binh Phuoc ភាគខាងត្បូងវៀតណាម
ការឃោសនាអំពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៥ ត្រូវបានរៀបចំតាមរយៈវិធីជាច្រើន
ផ្លូវនៅទីក្រុង Dong Xoai ខេត្ត Binh Phuoc ត្រូវបានគេតុបតែងពោរពេញទៅដោយផ្ទាំងប៉ាណូឃោសនា

ឌីណា

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម