បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីពូនភ្នំខ្សាច់ និងស្រង់ព្រះក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី

23:19 | 20/04/2021 Print
បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ ប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ១៤ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា ដោយមានសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យជាច្រើន ក្នុងនោះមានពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ និងស្រង់ព្រះ។
សកម្មភាពមួយចំនួនរបស់កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត  Soc Trang  ដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ សកម្មភាពមួយចំនួនរបស់កងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត Soc Trang ដើម្បីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ
រាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការម៉ឹងម៉ាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩ មុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ រាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការម៉ឹងម៉ាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩ មុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ

រូបភាពមួយចំនួនអំពីសកម្មភាពទាំងពីរនេះ ដែលរៀបចំឡើងនៅតាមវត្តនានាក្នុងតំបន់ដីសណ្ដមេគង្គដូចខាងក្រោម៖

បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីពូនភ្នំខ្សាច់ និងស្រង់ព្រះក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី

ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិខ្មែរប្រព្រឹត្តទៅនៅតាមវត្តនានា

បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីពូនភ្នំខ្សាច់ និងស្រង់ព្រះក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី

មានក្រុមគ្រួសារជាច្រើនបានមកវត្តដើម្បីពូនភ្នំខ្សាច់

បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីពូនភ្នំខ្សាច់ និងស្រង់ព្រះក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី

មានក្រុមគ្រួសារជាច្រើនបានមកវត្តដើម្បីពូនភ្នំខ្សាច់

បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីពូនភ្នំខ្សាច់ និងស្រង់ព្រះក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី

ពិធីស្រង់ព្រះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា

បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីពូនភ្នំខ្សាច់ និងស្រង់ព្រះក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី
ពិធីស្រង់ព្រះមានន័យថា ការស្វាគមន៍រដូវវស្សាដើម្បីទទួលបានផលល្អ
បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីពូនភ្នំខ្សាច់ និងស្រង់ព្រះក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី
ពិធីស្រង់ព្រះក៏មានន័យថា ការលាងសំអាតសំណាងអាក្រក់នៃឆ្នាំចាស់ ស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីដោយវិញ្ញាណនិងរាងកាយស្អាត
បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីពូនភ្នំខ្សាច់ និងស្រង់ព្រះក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី

ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរចូលរួមក្នុងពិធីស្រង់ព្រះ

បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីពូនភ្នំខ្សាច់ និងស្រង់ព្រះក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី
យុវជនខ្មែរមកវត្តដើម្បីអនុវត្តពិធីប្រពៃណី និងចូលរួមសកម្មភាពវប្បធម៌ និងសិល្បៈ
បងប្អូនជនជាតិខ្មែរនាំគ្នាទៅវត្តដើម្បីពូនភ្នំខ្សាច់ និងស្រង់ព្រះក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី
បន្ទាប់ពីពិធីពូនភ្នំខ្សាច់ និងស្រង់ព្រះ ព្រះសង្ឃខ្មែរ និងពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរបានបួងសួងឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណសាច់ញាតិដែលបានចែកឋាន

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម