អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស ថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា៖ អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូនិងអត្រាប្តូរប្រាក់យ៉េនគ្មានការប្រែប្រួលនៅចុងសប្តាហ៍ អត្រាប្តូរប្រាក់យន់ចាប់ផ្តើមកើនឡើង 7 ដុង

17:08 2020/11/21

យុគសម័យ- នាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា (នាចុងសប្តាហ៍) ៖ អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូនិងអត្រាប្តូរប្រាក់យ៉េនគ្មានការប្រែប្រួលនៅចុងសប្តាហ៍ អត្រាប្តូរប្រាក់យន់ចាប់ផ្តើមកើនឡើង 7 ដុង។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស ថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា៖ អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូនិងអត្រាប្តូរប្រាក់យ៉េនគ្មានការប្រែប្រួលនៅចុងសប្តាហ៍ អត្រាប្តូរប្រាក់យន់ចាប់ផ្តើមកើនឡើង 7 ដុង

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស ថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា៖ អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក អត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូនិងអត្រាប្តូរប្រាក់យ៉េនគ្មានការប្រែប្រួលនៅចុងសប្តាហ៍ អត្រាប្តូរប្រាក់យន់ចាប់ផ្តើមកើនឡើង 7 ដុង

នាព្រឹកថ្ងៃនេះ អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក  នៅធនាគារ Vietcombank មានតំលៃសម្រាប់ការទិញចូល 23.055 - 23.085 ដុង/ ដុល្លារ (ទឹកប្រាក់ - ផ្ទេរប្រាក់)។ តំលៃសម្រាប់ការលក់ចេញ  23.265 ដុង/ ដុល្លារ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកគ្មានការប្រែប្រួលសម្រាប់ការទិញចូល​​និងការលក់ចេញ បើសិនជាប្រៀបធៀប​នឹង​ថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា។ អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក  នៅធនាគារ BIDV មានតម្លៃពី  23.085 - 23.265 ដុង / ដុល្លារ (ទិញចូល - លក់ចេញ) ។ អត្រាប្តូរប្រាក់នេះមានការធ្លាក់ចុះ 5 បើ​ប្រៀប​ធៀបនឹងថ្ងៃទី ២០  ខែវិច្ឆិកា។

នៅធនាគារ Techcombank បានបិទប្រកាសអត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកធ្លាក់ចុះ 2 ដុង ប្រៀបធៀបនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលបានបិទប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា។ ជាក់ស្តែង នៅធនាគារ Techcombank បានបិទប្រកាសអត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារ​អាមេរិក​​ពី   23.068 – 23.268 ដុង / ដុល្លារ (ទិញចូល - លក់ចេញ) ។ ធនាគាររដ្ឋបានទិញចូលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងតំលៃ   23.175 ដុង / ដុល្លារនិងលក់ចេញក្នុងតម្លៃ 23.824 ដុង / ដុល្លារ។

អត្រាប្តូរប្រាក់កណ្តាលរវាងដុងនិងដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានបិទប្រកាសដោយធនាគាររដ្ឋ ក្នុងតំលៃ   23.179 ដុង / ដុល្លារដែលគ្មានការប្រែប្រួលទេ បើសិនជាប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃបិទប្រកាស កាលពីថ្ងៃទី ២០  ខែវិច្ឆិកា។ នាព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ធនាគារ Vietinbank បាន​បិទប្រកាស​អត្រាប្តូរប្រាក់យន់   3.486 - 3.561 ដុង (ទិញចូល - លក់ចេញ) ដែលកើនឡើង 6 ដុង បើប្រៀប​ធៀប​នឹងរយៈពេលដូចគ្នា នៅថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា។

ធនាគារ Techcombank បានប្រកាសអត្រាប្តូរប្រាក់យន់ នា​ថ្ងៃ​នេះរក្សាក្នុងតំលៃពី  3.466 - 3.597  ដុង / យន់ (ទិញចូល​ - លក់ចេញ) ។ អត្រាប្តូរប្រាក់នេះកើនឡើង 7 ដុង សម្រាប់ការទិញចូលនិងកើនឡើង 5  ដុងសម្រាប់ការលក់ចេញ បើសិន​ជា​ប្រៀប​ធៀប​នឹងរយៈពេលដដែល នៅថ្ងៃទី  ២០   ខែវិច្ឆិកា។ នៅធានាគារ Vietcombank​  អត្រាប្តូរប្រាក់យន់​ត្រូវបាន​ទិញចូល​ក្នុងតំលៃ  3.455,64 ដុង / យន់ ដោយទឹកប្រាក់និង ក្នុងតំលៃ    3.490,54 ដុង / យន់ ​ដោយ​របៀបផ្ទេរប្រាក់។ ក្រៅពីនេះ​ការលក់ចេញមានតំលៃ     3.600,50 ដុង / យន់ ដែលកើនឡើង  4 ដុង បើសិន​ជាប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃ​ដែលបាន​បិទប្រកាស​ នៅពេលបញ្ចប់ការលក់ដូរ នាថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា។

នៅក្នុងព្រឹកនេះ អត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូត្រូវបានបិទប្រកាសតំលៃទិញចូលដោយធនាគារ Vietcombank ក្នុងតំលៃ   26.818,08 - 27.088,97 ដុង / អឺរ៉ូ (សាច់ប្រាក់ - ផ្ទេរប្រាក់) និងលក់ចេញក្នុងតម្លៃ 28.185,84 ដុង / អឺរ៉ូ។ អត្រាននេះកើនឡើង 3 ដុងសម្រាប់ការទិញចូលនិង​ធ្លាក់ចុះ  2 ដុងសម្រាប់ការលក់ចេញ​ បើប្រៀបធៀបទៅនឹង​រយៈពេល​​បញ្ចប់​ការលក់​ដូរ នៅថ្ងៃទី 20 ខែវិច្ឆិកា។ អត្រាប្តូរប្រាក់យ៉េននៅធនាគារ Vietcombank  មានការប្រែប្រួលបន្តិចបន្តួច បើប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃទី ១៩  ខែវិច្ឆិកា ដែលមានតំលៃពី   215,78 - 227,02 ដុង / យ៉េន (ទិញ - លក់) ។

ប្រភេទប្រាក

និមិត្តសញ្ញា

អត្រាលក់

អត្រាទិញ

សាច់ប្រាក់

ផ្ទេរប្រាក់

AUSTRALIAN DOLLAR

AUD

16,463.12

16,629.41

17,150.69

CANADIAN DOLLAR

CAD

17,283.28

17,457.86

18,005.10

SWISS FRANC

CHF

24,820.87

25,071.58

25,857.49

YUAN RENMINBI

CNY

3,455.64

3,490.54

3,600.50

DANISH KRONE

DKK

-

3,626.47

3,762.67

EURO

EUR

26,818.08

27,088.97

28,185.84

POUND STERLING

GBP

29,985.10

30,287.98

31,237.41

HONGKONG DOLLAR

HKD

2,914.40

2,943.83

3,036.11

INDIAN RUPEE

INR

-

311.83

324.06

YEN

JPY

215.78

217.96

227.02

KOREAN WON

KRW

17.98

19.98

21.89

KUWAITI DINAR

KWD

-

75,699.94

78,670.29

MALAYSIAN RINGGIT

MYR

-

5,611.85

5,730.17

NORWEGIAN KRONER

NOK

-

2,524.91

2,630.23

RUSSIAN RUBLE

RUB

-

304.42

339.21

SAUDI RIAL

SAR

-

6,164.67

6,406.57

SWEDISH KRONA

SEK

-

2,641.65

2,751.85

SINGAPORE DOLLAR

SGD

16,821.35

16,991.26

17,523.88

THAILAND BAHT

THB

676.13

751.25

779.46

US DOLLAR

USD

23,055.00

23,085.00

23,265.00

 

(ប្រភពព័ត៌មាន: thoidai.com.vn)
;

ព័ត៌មានទាក់ទិនផ្សេងៗ:

មតិយោបល់របស់មិត្តអ្នកអាន
ឈ្មោះ :
អ៊ីមែល :
យោបល់របស់លោកអ្នក:
   
 
 
 
 
   
Mobile
TieuDe
លេខកូដសុវត្ថិភាព:  
ផ្ញើ
  Hiển thị    kết quả / trang
Không tìm thấy bản ghi nào
ព័ត៌មាន​អាន​ច្រើន​ជាង​គេ៖
Scroll