ទេសភាពប្រទេសវៀតណាមដ៏ស្រស់បំព្រងមើលពីខាងលើបានចុះផ្សាយលើទស្សនាវដ្តីរូបថត National Geographic (សហរដ្ឋអាមេរិក)

   
Cập nhật: 23/09/2019 12:29

យុគសម័យ - រូបថតទេសភាពប្រទេសវៀតណាមដ៏ស្រស់បំព្រងដែលមើលពីខាងលើ ថតដោយអ្នកថតរូប Pham Huy Trung ត្រូវបានបោះពុម្ពជាប្រចាំនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីរូបថត National Geographic (សហរដ្ឋអាមេរិក) និងជាប់ក្នុង Top រូបថតដែលល្អស្អាតបំផុតផងដែរ។

ព័ត៌មាន​អាន​ច្រើន​ជាង​គេ៖
Scroll