អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស ថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា៖អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកគ្មានការប្រែប្រួលទេ អត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង

14:48 2020/11/26

យុគសម័យ-នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារគ្មានការប្រែប្រួលទេ ។ រីឯអត្រាប្តូរប្រាក់យ៉ន់ចិននិងប្រាក់អឺរ៉ូចាប់ផ្តើមកើនឡើង នាពេលព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ។

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស ថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា៖អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកគ្មានការប្រែប្រួលទេ អត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង

អត្រាប្តូរប្រាក់បរទេស ថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា៖អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកគ្មានការប្រែប្រួលទេ អត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង 

អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

នាព្រឹកថ្ងៃនេះ អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក  នៅធនាគារ Vietcombank មានតំលៃ​សម្រាប់ការទិញចូល 23.040 - 23.070 ដុង/ ដុល្លារ (ទឹកប្រាក់ - ផ្ទេរប្រាក់)។ តំលៃសម្រាប់ការលក់ចេញ   23.250 ដុង/ ដុល្លារ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក​នេះគ្មាន​ការប្រែប្រួលទេ សម្រាប់ការទិញចូល​​និងការលក់ចេញ បើសិនជា​ប្រៀបធៀប​នឹងម្សិលមិញ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក  នៅធនាគារ BIDV មានតម្លៃពី 23.070 - 23.250 ​ ដុង / ដុល្លារ (ទិញចូល - លក់ចេញ) ។ អត្រាប្តូរប្រាក់នេះ​គ្មានការប្រែប្រួលទេ បើ​ប្រៀប​ធៀបនឹង​ម្សិលមិញ។

នៅធនាគារ Techcombank បានបិទប្រកាសអត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកកើនឡើងត្រឹម 6 ដុង ប្រៀបធៀបនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដែលបានបិទប្រកាស នាថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ។ ជាក់ស្តែង នៅធនាគារ Techcombank បានបិទប្រកាសអត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារ​អាមេរិក​​ពី    23.054 – 23.254  ដុង / ដុល្លារ (ទិញចូល - លក់ចេញ) ។ ធនាគាររដ្ឋបានទិញចូលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្នុងតំលៃ   23.125  ដុង / ដុល្លារ​និងលក់ចេញ​ក្នុងតម្លៃ  23.809 ដុង / ដុល្លារ។

អត្រាប្តូរប្រាក់កណ្តាលរវាងដុងនិងដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានបិទប្រកាសដោយធនាគាររដ្ឋ ក្នុងតំលៃ    23.164  ដុង / ដុល្លារដែលមានការធ្លាក់ចុះត្រឹម 1 ដុង បើសិនជាប្រៀបធៀបនឹង​តម្លៃបិទប្រកាស កាលពីថ្ងៃទី ២៥  ខែវិច្ឆិកា។

អត្រាប្តូរប្រាក់យ៉ន់

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា ធនាគារ Vietinbank បាន​បិទប្រកាស​អត្រាប្តូរប្រាក់យ៉ន់ពី  3.480 - 3.555 ដុង (ទិញចូល - លក់ចេញ) ដែលមានការកើនឡើងត្រឹម 7 ដុង  ​បើប្រៀប​ធៀប​នឹងរយៈពេលដូចគ្នា នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា។

ធនាគារ Techcombank បានប្រកាសអត្រាប្តូរប្រាក់យន់ នា​ថ្ងៃ​នេះរក្សាក្នុងតំលៃពី   3.462 - 3.592 / យ៉ន់ (ទិញចូល​ - លក់ចេញ) ។ អត្រាប្តូរប្រាក់នេះមានការកើនឡើងត្រឹម 8  ដុង សម្រាប់ការទិញចូលនិងគ្មានការប្រែប្រួលសម្រាប់ការលក់ចេញទេ បើសិន​ជា​ប្រៀប​ធៀប​នឹង​រយៈពេលដដែល នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា។

នៅធានាគារ Vietcombank​  អត្រាប្តូរប្រាក់យ៉ន់​បាន​ទិញចូល​ក្នុងតំលៃ  3.451,19 ដុង / យ៉ន់ ដោយទឹកប្រាក់និង ក្នុងតំលៃ   3.486,05 ដុង / យ៉ន់ ​ដោយ​របៀបផ្ទេរប្រាក់។ ក្រៅពីនេះ​​ការលក់ចេញមានតំលៃ    3.595,87 ដុង / យ៉ន់ ដែលមានការកើនឡើងត្រឹម 6 ដុងសម្រាប់ការទិញចូលនិងការការលក់ចេញ បើសិន​ជាប្រៀបធៀបនឹងតម្លៃ​ដែលបាន​បិទប្រកាស​ នៅពេលបញ្ចប់ការលក់ដូរ នាថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា។

អត្រាប្រាក់អឺរ៉ូនិងយេនជប៉ុន     

នៅក្នុងព្រឹកនេះ អត្រាប្តូរប្រាក់អឺរ៉ូត្រូវបានបិទប្រកាសតំលៃទិញចូលដោយធនាគារ Vietcombank ក្នុងតំលៃ 26.911,33 - 27.183,16 ដុង / អឺរ៉ូ (សាច់ប្រាក់ - ផ្ទេរប្រាក់) និង​លក់​ចេញ​ក្នុងតម្លៃ   28.283,86 ដុង / អឺរ៉ូ។ អត្រានេះមានការកើនឡើងត្រឹម 185  ដុងសម្រាប់​ការ​ទិញចូលនិងកើនឡើងត្រឹម 194 ដុងសម្រាប់​​ការលក់ចេញ ​បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈ​ពេល​បញ្ចប់ការលក់ដូរ នៅថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា។

អត្រាប្តូរប្រាក់យេនជប៉ុន នៅធនាគារ Vietcombank មានការកើនឡើងត្រឹម 1 ដុង  បើប្រៀបធៀបនឹងថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ដែលមានតំលៃពី  214,50 - 225,67 ដុង / យ៉េន (ទិញ - លក់) ។

ប្រភេទប្រាក

និមិត្តសញ្ញា

អត្រាលក់

អត្រាទិញ

សាច់ប្រាក់

ផ្ទេរប្រាក់

AUSTRALIAN DOLLAR

AUD

16,626.28

16,794.23

17,320.68

CANADIAN DOLLAR

CAD

17,361.07

17,536.43

18,086.15

SWISS FRANC

CHF

24,881.33

25,132.65

25,920.49

YUAN RENMINBI

CNY

3,451.19

3,486.05

3,595.87

DANISH KRONE

DKK

-

3,643.17

3,779.99

EURO

EUR

26,911.33

27,183.16

28,283.86

POUND STERLING

GBP

30,223.04

30,528.32

31,485.30

HONGKONG DOLLAR

HKD

2,913.11

2,942.53

3,034.77

INDIAN RUPEE

INR

-

313.19

325.48

YEN

JPY

214.50

216.67

225.67

KOREAN WON

KRW

18.10

20.12

22.04

KUWAITI DINAR

KWD

-

75,650.92

78,619.39

MALAYSIAN RINGGIT

MYR

-

5,612.34

5,730.67

NORWEGIAN KRONER

NOK

-

2,570.77

2,678.02

RUSSIAN RUBLE

RUB

-

306.34

341.36

SAUDI RIAL

SAR

-

6,160.19

6,401.91

SWEDISH KRONA

SEK

-

2,671.23

2,782.66

SINGAPORE DOLLAR

SGD

16,861.92

17,032.25

17,566.16

THAILAND BAHT

THB

675.47

750.52

778.70

US DOLLAR

USD

23,040.00

23,070.00

23,250.00

 

(ប្រភពព័ត៌មាន: thoidai.com.vn)
;

ព័ត៌មានទាក់ទិនផ្សេងៗ:

មតិយោបល់របស់មិត្តអ្នកអាន
ឈ្មោះ :
អ៊ីមែល :
យោបល់របស់លោកអ្នក:
   
 
 
 
 
   
Mobile
TieuDe
លេខកូដសុវត្ថិភាព:  
ផ្ញើ
  Hiển thị    kết quả / trang
Không tìm thấy bản ghi nào
ព័ត៌មាន​អាន​ច្រើន​ជាង​គេ៖
Scroll