ទីក្រុង Hue ទទួលពិធីបុណ្យវិសាខបូជាលំអរដោយផ្កានិងទង់យ៉ាងត្រចះត្រចង់

   
Cập nhật: 25/05/2018 12:08

យុគសម័យ - នៅក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ទីក្រុង Hue ត្រូវបានលំអរដោយពណ៌ចម្រុះនៃចង្កៀងគោម នៃផ្កានិងទង់ដើម្បីទទួលមហាពិធីបុណ្យវិសាខបូជាឆ្នាំ២០១៨ គ្រឹះសករាជ២៥៦២

សប្តាហ៍បុណ្យវិសាខបូជានៅទីក្រុង Hue ត្រូវបានប្រារព្ធចាប់ពីថ្ងៃទី២២ដល់ថ្ងៃទី២៥ លើទូទាំងខេត្ត ដោយពិធីបឋមគឺការបណែ្តតផ្កាឈូកចំនួ៧ទង់លើទន្លេ Huong Giang។ សប្តាហ៍បុណ្យវិសាខបូជានៅទីក្រុង Hue ត្រូវបានប្រារព្ធចាប់ពីថ្ងៃទី២២ដល់ថ្ងៃទី២៥ លើទូទាំងខេត្ត ដោយពិធីបឋមគឺការបណែ្តតផ្កាឈូកចំនួ៧ទង់លើទន្លេ Huong Giang។ គ្រួសារជាច្រើននៅទីក្រុង Hue បានតែងលំអផ្ទះរបស់ខ្លួនតាមរយៈចង្កៀងគោមចម្រុះពណ៌ គ្រួសារជាច្រើននៅទីក្រុង Hue បានតែងលំអផ្ទះរបស់ខ្លួនតាមរយៈចង្កៀងគោមចម្រុះពណ៌ វត្ត Dieu De បានតុបតែងលំអដោយចង្កៀងគោមច្រើនប្រភេទ ហើយវត្តក៏ជាកន្លែងចាប់ផ្តើមឲ្យព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះពុទ្ធបដិមាការ នឹងបានប្រព្រឹត្តិឡើងនៅថ្ងៃទី២៨ឧសភា។ វត្ត Dieu De បានតុបតែងលំអដោយចង្កៀងគោមច្រើនប្រភេទ ហើយវត្តក៏ជាកន្លែងចាប់ផ្តើមឲ្យព្រះរាជពិធីដង្ហែព្រះពុទ្ធបដិមាការ នឹងបានប្រព្រឹត្តិឡើងនៅថ្ងៃទី២៨ឧសភា។ ផ្លូវថ្នល់ក្នុងទីក្រុងក៏ត្រូវតុងតែងលំអយ៉ាងស្អាតអស្ចារ្យ ផ្លូវថ្នល់ក្នុងទីក្រុងក៏ត្រូវតុងតែងលំអយ៉ាងស្អាតអស្ចារ្យ ចង្កៀងរូបផ្កាឈូកត្រូវបានដាក់តាមបណ្តោយទន្លេដែលជាផ្លូវនំាទៅដល់វត្ត Dieu De។ ចង្កៀងរូបផ្កាឈូកត្រូវបានដាក់តាមបណ្តោយទន្លេដែលជាផ្លូវនំាទៅដល់វត្ត Dieu De។ ផ្លូវថ្នល់បានតុបតែងលំអយ៉ាងស្អាត ផ្លូវថ្នល់បានតុបតែងលំអយ៉ាងស្អាត វិសាខបូជា ជាមហាពិធីបុណ្យរបស់ពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ វិសាខបូជា ជាមហាពិធីបុណ្យរបស់ពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ ស្អាន Truong Tien មើលទៅហាក់ដូចជាស្អាតជាងដោយបានតែងលំអរផ្កាឈូកពេញសង្ខាង។ ស្អាន Truong Tien មើលទៅហាក់ដូចជាស្អាតជាងដោយបានតែងលំអរផ្កាឈូកពេញសង្ខាង។ ព្រះសង្ឃងមួយអង្គកំពង់ជ្រើសរើសចង្កៀងគោមដើម្បីតែងលំអឲ្យវត្តរបស់ខ្លួន ព្រះសង្ឃងមួយអង្គកំពង់ជ្រើសរើសចង្កៀងគោមដើម្បីតែងលំអឲ្យវត្តរបស់ខ្លួន វត្ត Tu Dam ជាទីបង្អងចុងក្រោយនៃពិធីព្រះរាជដង្ហែព្រះពុទ្ធបដិមាការហើយក៏ជាកន្លែងរៀបចំពិធីបុណ្យក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជា។ វត្ត Tu Dam ជាទីបង្អងចុងក្រោយនៃពិធីព្រះរាជដង្ហែព្រះពុទ្ធបដិមាការហើយក៏ជាកន្លែងរៀបចំពិធីបុណ្យក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជា។ ផ្លូវ Le Loi ក៏ពោរពេញទៅដោយផ្កាឈូកនៃចង្កៀងគោមនិងនិមិត្តរូបផ្កាឈូក ផ្លូវ Le Loi ក៏ពោរពេញទៅដោយផ្កាឈូកនៃចង្កៀងគោមនិងនិមិត្តរូបផ្កាឈូក ផ្លូវ Le Loi ក៏ពោរពេញទៅដោយផ្កាឈូកនៃចង្កៀងគោមនិងនិមិត្តរូបផ្កាឈូក ផ្លូវ Le Loi ក៏ពោរពេញទៅដោយផ្កាឈូកនៃចង្កៀងគោមនិងនិមិត្តរូបផ្កាឈូក ផ្កាឈូក៧ទង់ត្រូវបានបណ្តែតលើទន្លេ Huongវត្តទាំងធំទាំងតូចនៅទីក្រុង Hue សុទ្ធតែបានតុបតែងយ៉ាងទាក់ទាញភ្នែក។ ផ្កាឈូក៧ទង់ត្រូវបានបណ្តែតលើទន្លេ Huongវត្តទាំងធំទាំងតូចនៅទីក្រុង Hue សុទ្ធតែបានតុបតែងយ៉ាងទាក់ទាញភ្នែក។ វត្ត Tu Dam ជាទីបង្អងចុងក្រោយនៃពិធីព្រះរាជដង្ហែព្រះពុទ្ធបដិមាការហើយក៏ជាកន្លែងរៀបចំពិធីបុណ្យក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជា។ វត្ត Tu Dam ជាទីបង្អងចុងក្រោយនៃពិធីព្រះរាជដង្ហែព្រះពុទ្ធបដិមាការហើយក៏ជាកន្លែងរៀបចំពិធីបុណ្យក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជា។
Scroll